** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

การใช้งานแผ่นโพโตบอร์ด 1

แผ่นโพโตบอร์ด จะเป็นแผ่นที่จะใช้ในการทดลองเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป โดยที่แผ่นโพโตบอร์ดจะมีช่องสำหรับใช้เสียบขาอุปกรณ์ได้ซึ่งการทดลองการต่อ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อกับแผ่นโพโตบอร์ดจะทำให้อุปกรณ์ไม่เสียหาย


รูปแผ่นโพโตบอร์ดรูปแผ่นโพโตบอร์ด


ที่แผ่นโพโตบอร์ด (บางรุ่น) จะมีตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ เขียนกำกับ ไว้ เช่น ช่องที a1 ชองที่ g1 เป็นต้น


รูปแสดงอักษรกำกับประจำหลัก


การต่อวงจรภายในแผ่นโพโตบอร์ดจะเป็นดังรูปกล่าวคือ ด้านบนและด้านล่างจะใช้สำหรับต่อไปเลี้ยงวงจรซึ่งวงจรด้านล่างจะต่อถึงกันทั้งแถว ส่วนการต่อวงจรด้านใน จะต่อถึงกันตามแนวตั้งดังภาพ


รูปแสดงการต่อวงจรวงจรภายในแผ่นโพโตบอร์ด


การต่อไฟเลี้ยงวงจรสามารถต่อไฟ + และ - เข้ากับแผ่นโพโตบอร์ดดังรูป


รูปแสดงการต่อแหล่งจ่ายไฟกับแผ่นโพโตบอร์ด


และถ้าต้องการต่อไฟเลี้ยงทั้ง 2 ข้างก็สามารถใช้สายโทรศัพท์ต่อเข้าดัวยกันทั้ง 2 ด้าน


รูปแสดงการต่อแหล่งจ่ายไฟกับแผ่นโพโตบอร์ดทั้ง 2 ด้าน


ตัวอย่างการต่อวงจรโดยใช้แผ่นโพโตบอร์ด


รูปตัวอย่างการต่ออุปกรณ์กับแผ่นโพโตบอร์ดรูปตัวอย่างการต่ออุปกรณ์กับแผ่นโพโตบอร์ด


เรื่องการใช้แผ่นโพโตบอร์ดยังไม่หมดครับ ไว้โอกาสหน้าจะเขียนในตอนต่อไปครับ


เขียนเมื่อ 23 พ.ค. 2554