** บทความและโครงงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปครับ
หาก มีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อความใดๆ ผิก กรุณาแจ้งมายังผู้เขียนด้วยครับ จะได้ทำการแก้ไขข้อมุลให้
ถูกต้อง ครับ
กลับหน้าหลัก บทความ
 

PIC ภาษา C ตอน การออกจาก while ( ) loop โดยใช้ break

การเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่ที่เรามักจะพบเห็นในหนังสือทั่วไป จะใช้การ วนลูป มาช่วยในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้ while loop หรือ for loop เป็นต้น แต่ในบางครั้งการทำงานของโปรแกรมหรือ บางคำสั่งเราต้องการให้โปรแกรมออกจากลูปที่เรากำหนดไว้ ในที่นี้จะหมายถึง while loop เราสามารถใช้คำสั่ง break; ในการทำงานได้ เช่น

รูปแสดงการต่อวงจรในการทดลอง

ผมต้องการให้ LED1 ติด ดับ สลับกันไปตลอด จะเขียนวงจรได้ดังนี้

While (true)
{
Output_b(0x01);
Delay_ms(1000);
Output_b(0x00);
Delay_ms(1000);
}
การทำงานจะทำงานแบบวนไปไม่รู้จบ แต่ถ้าต้องการให้ LED 1 กระพรอบติดดับ 2 ครั้ง แล้วออกจากลูป while แล้วไปให้ LED 2 ติดแทน จะสามารถเขียนได้ดังนี้
While (true)
{
Output_b(0x01);
Delay_ms(1000);
Output_b(0x00);
Delay_ms(1000);
Output_b(0x01);
Delay_ms(1000);
Output_b(0x00);
Delay_ms(1000);
Break;

}
Output_b(0x02);
Delay_ms(1000);

จะเห็นว่าการ ออกจาก ลูป while ( ) สามารถทำได้ง่าย โดยการใช้คำสั่ง Break; ลองดูนะครับ เพื่อจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่หัดเขียน ครับ


เขียนเมื่อ 29 เม.ย 2554