ความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม Arduino และ หุ่นยนต์เบื้องต้น ที่เคยลงไว้แล้ว
นำมาปรับปรุง ในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น
สามารถติดตามได้ในส่วนนี้ ครับ


กลับหน้าหลัก บทความ

ตอนที่ 30

การใช้งาน โมดูลLDR ตรวจจับแสงสว่าง

 
 

LDR หรือตัวต้านทานไวแสง
จะใช้ทำเป็นชุดตรวจจับแสง ความสว่าง
หรือ ความมืด ดังนั้นในโครงงานที่ต้องการทำงาน
เมื่อ ได้รับแสงสว่าง จะมี LDR รวมอยู่ด้วย
ในโมดูลตัวนี้จะเป็นการส่งข้อมูล
แบบ ดิจิตอล
คือ 1 กับ 0 แต่ตัว LDR ทั่วไปจะเป็นการ
ฅ ทำงานแบบ อนาล็อก

หุ่นยนต์ตัวนี้ใช้โมดูล LDR
ตรวจจับแสงสว่าง

 

ส่วนประกอบภายในชุดตรวจจับ และการต่อวงจรใช้งาน

 

ต่อวงจรทดสอบการทำงาน จะรับสัญญาณจากชุดตรวจจับ
เข้ามาที่ขา 8 ของ Arduino และให้ขส 13ทไหน้าที่
ส่งค่าออกไปยัง LED แสดงผลการทำงาน

 

ต่อวงจรทดสอบการทำงาน

 

// code ที่ใช้ในการทดสอบ

int LED = 13;
int buttonPin = 8;
int sw ;
void setup() {
pinMode(8, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
sw = digitalRead(buttonPin);
if (sw==0)// สว่าง
{
digitalWrite(LED, LOW);
}
if (sw==1) // มืด
{
digitalWrite(LED, HIGH);
}
}

Code ที่ใช้ในการทดสอบ

 

 

เขียนเมื่อ 23 พค 65

 

ติดตามตอนต่อไปครับ